عباس وفادار*

همان‌گونه که می‌دانیم دولت‌ها برای دستیابی به هدف‌هایشان، از سیاست‌های پولی و مالی استفاده می‌کنند. وضع مالیات یکی از سیاست‌های مالی است. در حال حاضر به موجب قوانین و مقررات مالیاتی، مستغلات خالی مشمول مالیات نیستند. از طرف دیگر، به‌‌رغم تقاضای بالا برای اجاره مسکن، بسیاری از مستغلات خالی هستند و این امر موجب گردیده‌است تا نرخ اجاره در کشور افزایش یابد. در همین حال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اتکا به درآمدهای مالیاتی باید بیشتر از قبل باشد. همچنین در قانون بودجه باید به‌گونه ای عمل کرد که از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که یکی از عوامل اصلی آن اجاره بها است، تا حد امکان جلوگیری شود. با توجه به مراتب فوق، به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود تا به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز تشویق دارندگان مستغلات خالی به اجاره دادن آنها و نیز جلوگیری از افزایش اجاره بها در سطح کشور، اخذ مالیات بر مستغلات خالی را به عنوان یکی از بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور لحاظ کند و سپس با توجه به بازخوردهای به دست آمده، با درج آن در قانون مالیات‌های مستقیم، نیل به هدف‌های پیش‌گفته را فراهم سازد.

*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه تهران