این مجموعه بزرگترین محموله کمکی ستاد اجرایی فرمان امام است که به دنبال ارسال محموله های ضروری دیگر در استان های گلستان ،فارس و لرستان؛ برای آسیب دیدگان سیل استان خوزستان ارسال شده است.

برکت1

برکت2