وضعیت آب و هوا
34
24
تهران
وضعیت آب و هوا
48
32
اهواز
وضعیت آب و هوا
36
22
تبریز
وضعیت آب و هوا
37
21
شیراز
وضعیت آب و هوا
33
19
مشهد
وضعیت آب و هوا
34
28
بندر عباس
وضعیت آب و هوا
32
17
کرمان
وضعیت آب و هوا
37
18
اصفهان
وضعیت آب و هوا
38
24
یزد
وضعیت آب و هوا
38
19
کرمانشاه
وضعیت آب و هوا
36
18
اراک
وضعیت آب و هوا
36
18
رشت
وضعیت آب و هوا
35
33
ابوموسی
وضعیت آب و هوا
34
16
همدان
وضعیت آب و هوا
42
32
دبی