الزامات حفظ تورم يک رقمي

الزامات حفظ تورم يک رقمي

حسين بازمحمدي

دستيابي به تورم يک رقمي در سال 1395 دستاوردي بزرگ بود؛ اما حفظ آن در سال جاري و تداوم روند نزولي آن در سال‌هاي آينده، دستاوردي بزرگ‌تر خواهد بود که مجاهدتي بزرگ‌تر مي‌طلبد. حذف موانع ساختاري کاهش تورم، به‌عبارت ديگر، شکستن هسته سخت تورم، نيازمند هماهنگي بيشتر بين سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان اقتصادي و اجرايي کشور است.

...

بیشتر
انتشارات دنیای اقتصاد