نزاع های سیاسی و شهامت کارشناسی

نزاع‌های سیاسی و شهامت کارشناسی

محمود غلامی

یکی از مسائل مهمی که کارکنان نهادهای دولتی و اجرایی، هنگام انجام فعالیت‌های خود به آن توجه می‌کنند، این است که دستگاه‌های نظارتی عملکرد آنها را چگونه مورد قضاوت قرار خواهند داد. به‌عنوان مثال، یک مدیر دولتی مشغول مذاکره در مورد یک قرارداد، باید به نرخ‌های مندرج در قرارداد، شرایط حقوقی و مالی، مکانیزم‌های دریافت و پرداخت، توجیهات اقتصادی، مالی و فنی قرارداد و نظایر آن توجه کند.

...

بیشتر