شماره روزنامه ۴۲۰۰
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۰۴۸ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۰۴۸

  • نزاع‌های سیاسی و شهامت کارشناسی

    محمود غلامی

    یکی از مسائل مهمی که کارکنان نهادهای دولتی و اجرایی، هنگام انجام فعالیت‌های خود به آن توجه می‌کنند، این است که دستگاه‌های نظارتی عملکرد آنها را چگونه مورد قضاوت قرار خواهند داد. به‌عنوان مثال، یک مدیر دولتی مشغول مذاکره در مورد یک قرارداد، باید به نرخ‌های مندرج در قرارداد، شرایط حقوقی و مالی، مکانیزم‌های دریافت و پرداخت، توجیهات اقتصادی، مالی و فنی قرارداد و نظایر آن توجه کند.

    اما او به دلیل برخی از مسائل بیرونی، علاوه بر این دغدغه‌ها نگران این هم هست که اگر قرار باشد بعدها در رابطه با این قرارداد، دستگاه‌های نظارتی به بررسی بپردازند، چگونه قضاوت خواهند کرد و آیا به خاطر انعقاد قرارداد مزبور یا شرایط مندرج در آن، بر وی خرده خواهند گرفت یا خیر؟

    در نگاه اول، این فرآیند بسیار طبیعی به نظر می‌رسد.

بیشتر